APRIL 2024

Solitairemang.com - kasutustingimused

Vastavus käesolevatele tingimustele

Meie tingimuste täitmine

Kirjutas: Solitairea.com | Viimati uuendatud: 19 Juuni 2023 | Faktikontrollija: Elizabeth Miller

Viimati uuendatud 7. mai 2023

Käesolevad kasutustingimused kujutavad endast õiguslikult siduvat kokkulepet teie kui üksikisiku või juriidilise isiku ("teie") ja Solitairea LTD ("ettevõte", "meie", "meid" või "meie"), mis käsitleb teie juurdepääsu ja kasutamist Solitairea veebisaidile koos mis tahes muude meediavormide, kanalite, mobiilsete veebisaitide või mobiilirakendustega, mis on sellega seotud, seotud või ühendatud (ühiselt "Sait"). Saidile juurdepääsuga kinnitate, et olete lugenud ja mõistnud neid kasutustingimusi ning nõustute neid järgima. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI KÄESOLEVATE TEENUSETINGIMUSTEGA, PEATE VIIVITAMATULT LÕPETAMA SAIDI KASUTAMISE.

Lisatingimused, -tingimused või -dokumendid, mis võidakse aeg-ajalt Saidil avaldada, on nendesse Teenusetingimustesse selgesõnaliselt sisse viidatud. Meil on õigus oma äranägemise järgi igal ajal ja mis tahes põhjusel neid teenusetingimusi muuta või ajakohastada. Me teavitame teid muudatustest, ajakohastades käesolevate Teenusetingimuste "Viimati uuendatud" kuupäeva. Te loobute igasugusest õigusest saada iga muudatuse kohta eraldi teade. Te vastutate nende Teenusetingimuste korrapärase läbivaatamise ja uuendustest teavitamise eest. Kui te jätkate veebilehe kasutamist pärast mis tahes muudetud Teenusetingimuste kuupäeva, siis nõustute selliste muudatustega.

Saidil esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine rikuks seadust või nõuaks meie registreerimist selles jurisdiktsioonis või riigis. Järelikult teevad need, kes otsustavad Saidile teistest kohtadest ligi pääseda, seda omal algatusel ja vastutavad üksnes kohalike seaduste järgimise eest, kui need kehtivad.

Omandis oleva vara kaitsmine

Kui ei ole sätestatud teisiti, on sait meie omandis. Kogu lähtekood, andmebaasid, funktsionaalsus, tarkvara, veebilehe kujundus, heli, video, tekst, fotod ja graafika saidil (ühiselt "Sisu") ning selles sisalduvad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod (edaspidi "Märks") kuuluvad meile või on meie kontrolli all või on meile litsentseeritud. Need on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseadustega, samuti muude intellektuaalomandi õiguste ja kõlvatu konkurentsi seadustega Ameerika Ühendriikides, välisriikide jurisdiktsioonides ja rahvusvaheliste konventsioonidega.

Sisu ja märgid on esitatud saidil "nagu on", ainult teie teavitamiseks ja isiklikuks kasutamiseks. Välja arvatud nendes kasutustingimustes selgesõnaliselt sätestatud juhtudel, ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, reprodutseerida, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, avalikult kuvada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida või muul viisil kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil ühtegi Saidi, Sisu või Märki osa.

Niikaua kui teil on õigus kasutada saiti, antakse teile piiratud litsents juurdepääsuks ja kasutamiseks saidile ning koopia allalaadimiseks või printimiseks mis tahes osast sisust, millele te olete saanud nõuetekohase juurdepääsu, üksnes teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Me jätame endale kõik õigused, mida teile ei ole selgesõnaliselt antud, seoses Saidi, Sisu ja Märksidega.

Kasutamine ja hooldus

Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse (1) jälgida saiti käesolevate kasutustingimuste rikkumise suhtes; (2) võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie ainuüksi äranägemise järgi rikub seadust või käesolevaid kasutustingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatada sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele; (3) keelduda, piirata juurdepääsu, piirata kättesaadavust või keelata (niivõrd kui see on tehniliselt võimalik) teie panust või selle mis tahes osa, ilma et see piiraks meie ainuüksi äranägemise järgi; (4) meie ainuisikulise äranägemise järgi ja ilma piirangute, teatamise või vastutuseta eemaldada saidilt või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis on meie süsteemidele mingil viisil koormavad, ja (5) hallata saiti muul viisil, mis on mõeldud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning saidi nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.

Kasutaja deklaratsioonid

Kasutades saiti, kinnitate ja garanteerite, et: (1) te olete teovõimeline ja nõustute järgima neid kasutustingimusi; (2) te ei ole alaealine selles jurisdiktsioonis, kus te elate; (3) te ei kasuta saiti automatiseeritud või mitteinimlike vahendite, näiteks botide, skriptide või muude vahendite abil; (4) te ei kasuta saiti ebaseaduslikel või loata eesmärkidel; ja (5) teie saidi kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust. Oletame, et esitate vale, ebatäpse, ebatäpse või ebatäieliku teabe. Sellisel juhul jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie konto ja keelduda Saidi (või selle mis tahes osa) praegusest või tulevasest kasutamisest.

Tegevused, mida me keelame

Saidile ei tohi pääseda ega seda kasutada muudel eesmärkidel kui need, milleks me selle kättesaadavaks teeme. Saiti ei tohi kasutada seoses mis tahes kaubandusliku tegevusega, välja arvatud meie poolt selgesõnaliselt heaks kiidetud või heaks kiidetud tegevused.

Teie ettepanekud ja panus

Te tunnistate ja nõustute, et kõik teie esitatud küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu teave seoses veebilehega ("Esitatud andmed") on mittekonfidentsiaalsed ja need muutuvad meie ainuomandiks. Meile kuuluvad ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalse omandi õigused. Meil on õigus kasutada ja levitada neid andmeid piiramatult mis tahes seaduslikul eesmärgil, nii kaubanduslikul kui ka muul viisil, ilma teid tunnustamata või hüvitamata. Te loobute hetkel kõigist moraalilistest õigustest mis tahes sellistele Esitlustele ja garanteerite, et kõik sellised Esitlused on originaalsed või et teil on õigus selliseid Esitlusi esitada. Te nõustute, et teie poolt esitatud materjalide väidetava või tegeliku omandiõiguse rikkumise või väärkasutamise eest ei saa meie vastu kaebusi esitada.

Solitairemang.com muudatused

Me jätame endale õiguse muuta, muuta või eemaldada veebilehe sisu igal ajal või mis tahes põhjusel meie äranägemisel ja ilma ette teatamata. Samuti jätame endale õiguse muuta või lõpetada kogu saiti või selle osa ilma ette teatamata. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees mis tahes muudatuste, hinnamuutuste, peatamise või lõpetamise eest. Siiski ei ole meil kohustust meie Saidil olevat teavet ajakohastada.

Me ei saa garanteerida, et Sait on alati kättesaadav. Me ei saa garanteerida, et Sait on alati kättesaadav. Meil võivad tekkida riistvara-, tarkvara- või muud probleemid või vajadus teha Saidiga seotud hooldustöid, mille tulemuseks on katkestused, viivitused või vead. Me jätame endale õiguse muuta, üle vaadata, uuendada, peatada, lõpetada või muul viisil muuta Saiti igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma teid sellest teavitamata. Te nõustute, et me ei vastuta mis tahes kahjude, kahjude või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei saa Saiti kasutada või sellele ligi pääseda Saidi mis tahes seisaku või katkestamise ajal. Käesolevad kasutustingimused ei kohusta meid mis tahes viisil hoidma ja toetama Saiti või pakkuma sellega seotud parandusi, uuendusi või väljaandeid.

Lõpetamine

Need teenusetingimused jäävad saidi kasutamise ajal täielikult kehtima. Ilma et see piiraks käesolevate teenusetingimuste mis tahes muid sätteid, jätame endale õiguse oma äranägemise järgi ja ilma etteteatamise või vastutuseta keelata mis tahes isikule juurdepääsu ja saidi kasutamise (sealhulgas konkreetsete IP-aadresside blokeerimine) mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevates teenusetingimustes või kohaldatavates seadustes või määrustes sisalduvate esinduste, garantiide või kokkulepete rikkumise korral. Me võime lõpetada teie kasutamise või osalemise saidil või kustutada mis tahes sisu või teavet, mille olete postitanud, igal ajal ilma hoiatuseta ja omal äranägemisel.

Oletame, et me lõpetame või peatame teie konto mis tahes põhjusel. Sellisel juhul on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime, võltsitud või laenatud nime või mis tahes kolmanda isiku nime all, isegi kui te tegutsete kolmanda isiku nimel. Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutuste tegemiseks.

Kohaldatav õigus

Käesolevate kasutustingimuste ja teie poolt veebilehe kasutamise suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele ning kõik nendest tingimustest ja teie poolt veebilehe kasutamisest tulenevad või nendega seotud vaidlused kuuluvad Inglismaa ja Walesi kohtute ainupädevusse.

Kogu leping

Teenusetingimused, privaatsuspoliitika ja muud meie poolt saidil avaldatud õiguslikud teated moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu, mis puudutab saiti. Kui pädev kohus leiab, et käesolevate kasutustingimuste mis tahes säte on kehtetu. Sellisel juhul ei mõjuta sellise sätte kehtetus käesolevate Teenusetingimuste ülejäänud sätete kehtivust, mis jäävad täielikult kehtima. Käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimusest loobumist ei loeta selle tingimuse või mis tahes muu tingimuse edasiseks või jätkuvaks loobumiseks. Meie suutmatus nõuda mis tahes õigust või sätet käesolevate teenusetingimuste alusel ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist.

Võtke ühendust Solitairemang.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Meie e-posti aadress on: [email protected]

TAGASI SISUKORDA